Autohuoltaja.fi-palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Soveltaminen ja kohde

1.1. Näitä ehtoja sovelletaan AutoJerry Oy:n (Y-tunnus 2617380-7) ja Asiakkaan välillä Autohuoltaja.fi-palveluun (jäljempänä “Palvelu”).

1.2. Nämä ehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös Palveluntarjoajan Palveluun tekemät mahdolliset lisäpalvelut. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään.

1.3. Palvelun käyttäminen huoltoliikkeen edustajana tai tarjouspyynnön jättäjänä edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun sopijapuoli hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli Sopijapuoli ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, Sopijapuolella ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2. Määritelmät

2.1. Käytettäessä tässä Sopimuksessa monikko sisältää yksikön ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset liitteisiin ja kohtiin tarkoittavat viittauksia tämän Sopimuksen liitteisiin ja kohtiin, ellei nimenomaisesti kyseisissä kohdissa ole toisin sanottu tai toisin johdu. Ellei muualla tässä Sopimuksessa ole määritelty sanoja ja ilmauksia, on seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, seuraavat merkitykset:

2.1.1. Sana “Sopimus” tarkoittaa tätä sopimusta.

2.1.2. Sana “Palveluntarjoaja” tarkoittaa AutoJerry Oy:tä (Y-tunnus 2617380-7).

2.1.3. Sana “Palvelu” tarkoittaa Palveluntarjoajan kulloinkin tarjoamaa Autohuoltaja.fi-palvelua sekä Asiakkaan mahdollisesti valitsemia Palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita.

2.1.4. Sana “Asiakas” tarkoittaa Palvelussa autojen huolto- tai muita palveluita tarjoavaa ja/tai markkinoivaa tahoa.

2.1.5. Sana “Kuluttaja” tarkoittaa Palvelussa tarjouspyynnön tehnyttä tai Palvelua muuten käyttävää henkilöä.

2.1.6. Sana “Arvostelija” tarkoittaa Palvelussa arvostelun tehnyttä henkilöä.

2.1.7. Sana “Sopijapuoli” tarkoittaa asiayhteyden mukaan joko Asiakasta, Kuluttajaa, Arvostelijaa, Palveluntarjoajaa taikka kaikkia näitä asiayhteyden mukaan.

2.1.8. Sana “Sisältö” tarkoittaa Palvelun internet-sivuilla olevaa sisältöä. Sisällöllä voidaan tarkoittaa Palveluntarjoajan, Asiakkaiden, Kuluttajien tai Arvostelijoiden julkaisemaa materiaalia. Sisältö voi koostua tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kysymyksistä, vastauksista, kuvista, teksteistä, videoista, linkeistä tai muusta vastaavasta informaatiosta.

3. Voimassaolo

3.1. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas tai Kuluttaja rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi, ryhtyy käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksyy tämän Sopimuksen itseään sitovaksi ja Palveluntarjoaja on hyväksynyt sitoutumisen, sen mukaan, mikä edellä mainituista tapahtumista aikaisimmin tapahtuu. Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Kumpikin Sopijapuoli tekee irtisanomisilmoituksen toiselle Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.

3.2. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa tämä Sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle, mikäli Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa ja/tai (ii) tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja/tai (iii) rikkoo Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan.

3.3. Mikäli Asiakkaan tämän Sopimuksen mukainen maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Palveluntarjoajalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut Palveluntarjoajalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisine perintäkuluineen.

3.4. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, mikäli (i) Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille tai (ii) Asiakas rikkoo jotakin tämän Sopimuksen ehtoa tai määräystä. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus periä Palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, jos Palveluntarjoaja toteaa, ettei Asiakas pysty toteuttamaan Palvelussa markkinoimiaan palveluita riittävällä laadulla, vastuulla tai asiakaspalvelulla.

3.5. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömin vaikutuksin estää Kuluttajan pääsy tai käyttöoikeus Palveluun, (i) mikäli tämä varoituksesta huolimatta rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, yrittämällä julkaista Palvelussa loukkaavaa sisältöä tai harjoittamalla Sopimuksessa k>iellettyä markkinointia Palvelussa, tai (ii) aiheuttaa toiminnallaan häiriötä Palvelun muille käyttäjille.

3.6. Tämän Sopimuksen ehdot 4.2.1, 8.10 sekä sellaiset tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

4. Palvelun käyttö

4.1. Yleistä palvelun käytöstä

4.1.1. Asiakkaat eivät ole Palveluntarjoajan työntekijöitä. Palveluntarjoaja ei ole osallisena Kuluttajien ja Asiakkaiden välisissä sopimuksissa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaiden mahdollisista toimista tai toimimatta jättämisistä. Palveluntarjoaja ei täten myöskään ole vastuussa Asiakkaiden ammattitaidosta, koulutuksesta tai Palvelun kautta tilattujen töiden laadusta.

4.1.2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaista jätetyistä arvioista tai niiden sisällöstä. Palveluntarjoajan edustaja kuitenkin tarkistaa arviot lainvastaisen ja/tai hyvien tapojen vastaisen sisällön varalta etukäteen. Mikäli Palvelun verkkosivuilla kuitenkin on tästä huolimatta julkaistu tällaista sisältöä, on Asiakkaalla oikeus ilmoittaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@autohuoltaja.fi ja pyytää sisältöä poistettavaksi Palvelusta.

4.1.3. Palveluntarjoaja ei takaa, että Asiakkaat löytävät Palvelusta Kuluttajia omiin tarpeisiinsa.

4.1.4. Palvelun käyttö ei muodosta Asiakkaan ja Kuluttajan välille sitovaa tarjousta tai sopimusta. Palveluntarjoaja tarjoaa ainoastaan alustan, jolla Kuluttajat voivat pyytää ja Asiakkaat voivat tehdä alustavia tarjouksia ja/tai hinta-arvioita. Tarjouspyynnön tekeminen ei velvoita Kuluttajaa palkkaamaan Asiakasta. Tarjouksen hyväksyminen ei muodosta velvollisuutta palkata Asiakasta. Tarjouksen tekeminen palvelussa ei velvoita Asiakasta tarjoamaan kyseistä palvelua tarjouksen mukaiseen hintaan, jos tarjouspyynnöstä puuttuu kustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tietoja. Olennaisten tietojen puuttuessa tarjouspyynnöstä tulisi Asiakkaiden pyytää täydentäviä tietoja Kuluttajilta ennen tarjouksen tekemistä.

4.1.5. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti tai muuten paikkansapitävää.

4.2. Rekisteröityminen

4.2.1. Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun avaamisen yhteydessä Palveluntarjoaja luo Asiakkaalle tämän käyttöön asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot

Palvelun käyttämiseksi. Asiakas sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassa ja olemaan ilmaisematta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Asiakas on yksinomaan vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä. Palveluntarjoaja ei ole muun muassa, mutta ei rajoittuen, vastuussa Asiakkaan voimassa olevilla tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty Asiakkaan tunnuksilla ja salasanoilla.

4.2.2. Kuluttajan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun avaamisen yhteydessä Palveluntarjoaja luo Kuluttajalle tämän käyttöön kuluttajakohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi. Kuluttaja sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassa ja olemaan ilmaisematta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Kuluttaja on yksinomaan vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä. Palveluntarjoaja ei ole muun muassa, mutta ei rajoittuen, vastuussa Kuluttajan voimassa olevilla tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty Kuluttajan tunnuksilla ja salasanoilla.

4.3. Palvelun käyttäminen

4.3.1. Palvelu. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käytön Asiakkaalle SaaS–pohjaisena palveluna Palveluntarjoajan kulloinkin osoittamalta palvelimelta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan omaan käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

4.3.2. Ei-takuuta. Palvelu on Asiakkaan käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu täyttää Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Palveluntarjoaja ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikojen ja/tai puutteellisuuksien taikka toimintojen saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

4.3.3. Asiakkaalla on mahdollisuus omatoimisesti hallita asiakaskohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa Palvelun verkkosivuilla. Asiakas sitoutuu välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti Palveluntarjoajalle, mikäli Asiakkaan hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka se joutuu kolmannen osapuolen tietoon. Kirjalliseksi ilmoitukseksi on tulkittavissa myös Asiakkaan Palvelun verkkosivuilla tekemä salasanan vaihdos. Asiakkaalla on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Asiakkaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoaja vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoaja veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Palveluntarjoajalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Asiakkaan salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

4.3.4. Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakkaan omat laitteet, ohjelmistot ja tele- ja tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset ja että ne eivät aiheuta häiriöitä Palveluun. Palveluntarjoaja ei siten ole vastuussa Asiakkaan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä Palveluun.

4.3.5. Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi. Nämä eivät kuulu tämän Sopimuksen piiriin eikä Palveluntarjoaja ole niitä velvollinen toimittamaan. Palveluntarjoajan erikseen ilmoittamat laitteiden ja ohjelmistojen tekniset vaatimukset ovat voimassa tämän Sopimuksen voimaantulohetkellä. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia Asiakkaan laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Asiakas on siten tietoinen, ja hyväksyy sen, että Asiakas voi joutua hankkimaan uusia laitteita, ohjelmistoja ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiä Palvelun käyttämiseksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle hyvissä ajoin kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat Asiakkaan laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin Palvelun käyttämiseksi.

4.3.6. Yhteys. Yhteys Asiakkaan tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei Palveluntarjoaja ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Asiakkaan tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle.

4.3.7. Asiakkaan aineistot ja tiedot Palvelussa. Asiakkaan omat asiakaskohtaiset Palveluun syötetyt aineistot ja tiedot säilyvät Palvelussa tämän Sopimuksen voimassaolon ajan, ellei Palveluntarjoaja myöhemmin toisin ilmoita.

4.3.8. Salassapito. Asiakkaat eivät saa edelleenlähettää tai muulla tavalla levittää palvelusta saatuja tarjouspyyntöjä, vastauksia, täydentäviä tietoja tai muuta henkilökohtaista Sisältöä, poislukien ne tilanteet, joissa Asiakkaan oikeus käyttää omia työntekijöitään ja edustajiaan Palvelussa annettujen tarjousten täyttämiseen näin vaatii. Palveluntarjoaja ei luovuta Sopijapuolten henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Kuluttajan yhteystiedot luovutetaan ainoastaan sille Asiakkaalle, jonka tarjouksen Kuluttaja valitsee.

4.4. Tukipalvelut

4.4.1. Palveluajat. Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluun liittyvää tukipalvelua sekä puhelimitse Palvelun verkkosivuilla kulloinkin julkaistujen aikojen mukaisesti että sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@autohuoltaja.fi. Palveluntarjoaja pyrkii, ellei toisin ole Palvelun verkkosivuilla ilmoitettu, tarjoamaan tukipalveluita normaaleina työaikoina.

4.5. Edelleenkehittäminen

4.5.1. Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisella ohjelmistolla.

4.6. Käyttökatkot

4.6.1. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Palveluntarjoaja tiedottaa tietämistään katkoksista etukäteen Asiakkaan Yhteyshenkilölle. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Asiakkaalle.

4.7. Sisältösäännöt

4.7.1. Arvostelijoiden tekemien arvostelujen, Kuluttajien tekemien tarjouspyyntöjen ja Asiakkaiden julkaiseman materiaalin osalta Palveluntarjoaja tarjoaa siihen vain teknisen alustan.

4.7.2. Palveluntarjoaja tarkistaa arvostelujen asiallisuuden ennen arvostelujen julkaisemista ja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Palveluntarjojalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa arvostelijoiden antama palaute tai viesti mistä tahansa syystä.

4.7.3. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan Sisällön laadusta. Palveluntarjoaja ei takaa tai vastaa sivuillaan olevan sisällön oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta.

4.7.4. Arvostelut eivät edusta Palveluntarjoajan kantaa. Palveluntarjoaja ei vastaa arvosteluista suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tällä tarkoitetaan menetettyjä tuloja, heikentynyttä mainetta tai muuta aiheutunutta vahinkoa.

4.7.5. Arvostelijat itse vastaavat arvosteluistaan sekä siitä, että arvostelut ovat lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelija saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

4.7.6. Palveluntarjoajalle kuuluu oikeus käyttää Arvostelijoiden tuottamaa materiaalia luovuttaakseen sitä eteenpäin, analysoidakseen sitä tai muuten käyttääkseen sitä. Arvostelija myöntää täten Palveluntarjoajalle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tuottamaansa materiaaliin.

4.7.7. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttää Sopijapuolten tuottamaa Sisältöä tilastollisiin, tutkimuksellisiin, analysointi- tai muihin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei käytä Sopijapuolten tuottamaa Sisältöä tavalla, josta Sopijapuoli voitaisiin yksilöidä tai joka loukkaisi sopijapuolen yksityisyyttä.

4.7.8. Asiakkaat voivat käyttää itseään koskevaa Arvostelijoiden tuottamaa Sisältöä omassa toiminnassaan tekijänoikeusmaksuttomasti. Sisällön lähteenä on tällöin mainittava Autohuoltaja.fi-palvelu.

4.7.9. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan arvostelujen sisältöohjeita.

4.7.10. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarkastaa, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa Palveluun laitettavaa tai sinne jo laitettua Sisältöä, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, Asiakkaan markkinointisisältöä tai Asiakkaasta jätettyjä arvioita.

4.7.11. Mikäli Palveluun on Palveluntarjoajan etukäteistarkastuksesta huolimatta laitettu loukkaavaa, asiatonta tai muuten hyvien tapojen tai lain vastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@autohuoltaja.fi.

4.7.12. Sisältösääntöjen rikkomus on tulkittavissa tämän Sopimuksen ehtojen rikkomukseksi, jolloin Palveluntarjoaja pidättää oikeuden varoittaa sisältösääntöjä rikkonutta Sopijapuolta ja täten myös käyttää

4.8. Arvostelujen sisältöohjeet

4.8.1. Kattavuus: Arvostelujen tulisi olla vähintään 15 sanaa pitkiä ja niissä tulisi arvioida palveluntarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

4.8.2. Asiallisuus: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

4.8.3. Objektiivisuus: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä arvosteltava asiakas. Arvostelua ei saa tehdä asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten asiakkaan tuttava, yhteistyökumppani tai kilpailija.

4.8.4. Markkinointi: Arvosteluja ei tule käyttää edistääkseen omaa myyntiään tai heikentääkseen toisen Sopijapuolen myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita tai linkkejä.

4.8.5. Tietosuoja: Sisältönä ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima, eikä se täten saa loukata toisen tahon tekijänoikeutta.

4.9. Tiedottaminen

4.9.1. Palveluntarjoaja ja Palvelu tulee tiedottamaan Asiakkaitaan liittyen Autohuoltaja.fi- Palveluun, sen toiminnallisuuksiin, muutoksiin, yhteistyökumppaneiden tarjouksiin ja tuotteisiin sekä muihin Palveluun liittyviin asioihin. Tiedotuksia voidaan lähettää Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin. Kyselyitä ja tutkimuksia voidaan myös mahdollisesti lähettää Asiakkaille.

5. Hinnat, maksut ja maksuehdot

5.1. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut on ilmoitettu Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa.

6. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

6.1. Tähän Sopimukseen perustuva Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Palveluntarjoajan Asiakkaalta laskuttama keskimääräinen kuukausilaskutus kuudella (6) kerrottuna.

6.2. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään tahansa syystä tapahtuneesta Asiakkaan tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet–yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä Palveluntarjoajan palvelimen ja Asiakkaan välillä.

6.3. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Näin ollen Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan ja toisen palvelua käyttävän Sopijapuolen keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

6.4. Asiakas vastaa siitä, ettei sen Palvelussa julkaisema sisältö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Asiakas vastaa Palvelussa julkaisemastaan sisällöstä.

6.5. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

6.6. Edellä tässä kohdassa 7 sovitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

6.7. Palveluntarjoaja ja Palvelu ei takaa, että Palvelussa mukana oleva autokorjaamo tai muu palveluitaan Palvelussa markkinoiva palveluntarjoaja kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin. Nämä tiedot tarkistetaan huoltopalveluiden tarjoajilta rekisteröitymisen yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa voi Palvelun Asiakkailla olla puutteita joidenkin tai kaikkien rekisterien osalta. Ennen huoltopalvelun toteuttajan valintaa Palveluntarjoaja suosittelee autokorjaamon tai muun palveluitaan Palvelussa markkinoivan tahon taustojen tarkistamista ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritietojen osalta.

6.8. Palveluntarjoaja ja Palvelu ei takaa, että Palvelussa mukana oleva autokorjaamo tai muu palveluitaan Palvelussa markkinoiva palveluntarjoaja omaa Palvelussa mainostamansa ajantasaiset autonvalmistajan tai muun kolmannen osapuolen myöntämät pätevyydet autojen huoltoon tai muuhun Palvelussa markkinoimaansa palveluun. Nämä tiedot tarkistetaan huoltopalveluiden tarjoajilta rekisteröitymisen yhteydessä, mutta sertifikaattien vanhentuessa tai autonvalmistajan valitun edustajan vaihtuessa voi Palvelun ja todellisuuden välillä olla ristiriitoja. Mahdolliset tarvittavat pätevyydet on suositeltavaa tarkistaa suoraan autonvalmistajalta tai muulta myöntävältä taholta.

7. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet

7.1. Immateriaalioikeudet

7.1.1. Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet tämän Sopimuksen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle ja/tai Palveluntarjoajan alihankkijoille ja/tai muille palvelujen tarjoajille. Tällä ei tarkoiteta Sopijapuolten arkaluontoisia tai henkilökohtaisia tietoja tai tietoja, joissa yksilöidään sopimusosapuolen henkilökohtaisia tietoja.

7.2. Käyttöoikeudet

7.2.1. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelua omassa toiminnassaan Palveluntarjoajan kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Asiakas ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa tämän Sopimuksen mukaista Palvelun käyttöoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7.2.2. Asiakkaan on käyttöoikeuden tai tämän Sopimuksen päättyessä, sen mukaan, mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta Arvostelijoiden Asiakkaasta Palveluun tuottamaa Sisältöä eikä Asiakkaan Palvelussa toiminnastaan julkaisemaa Sisältöä, jonka ensisijaisen tekijänoikeuden omistaa Asiakas.

8. Muut ehdot

8.1. Alihankinta. Palveluntarjoajalla on oikeus teettää tähän Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoillaan ja muilla liikesuhteen Palveluntarjoajaan omaavilla tahoilla. Asiakkaalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta tehdä Palvelun kautta saamiaan työtehtäviä yhdessä saman yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden kanssa. Asiakkaalla on ohjaus- ja valvontavastuu niiden tehtävien osalta, jotka Asiakas on saanut Palvelun kautta. Asiakkaan tulee olla tehtävien pääasiallinen toteuttaja. Asiakkaalla on myös oikeus käyttää toisten yritysten henkilöstöä Palvelun kautta saamiensa tehtävien hoitamisessa, mutta tästä tulee aina ilmoittaa asianomaisille Kuluttajille.

8.2. Tiedoksiannot. Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä, sähköpostilla tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun (i) viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai (ii) tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla. Edellisen lisäksi Palveluntarjoaja voi tehdä tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot julkaisemalla tiedoksiannon Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen Asiakas seuraavan kerran kirjautuu Palveluun.

8.3. Ylivoimainen este. Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoaja ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

8.4. Sopimuksen siirtäminen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

8.5. Sopimuksen muuttaminen. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Palvelun yhteydessä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

8.6. Kokonainen Sopimus. Tämä Sopimus liitteineen sisältää kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

8.7. Ei-luopumista oikeuksista. Se, että Palveluntarjoaja jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita Palveluntarjoajan oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota tämän Sopimuksen ehtoihin ja määräyksiin.

8.8. Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku tämän Sopimuksen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimuksen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin tämän Sopimuksen ehtoihin ja määräyksiin.

8.9. Vientirajoitukset. Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.

8.10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoa ei synny neuvotteluteitse, asia ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Voit auttaa Autohuoltajaa laajentumaan alueellesi ilmiantamalla paikallisen laadukkaan huoltoliikkeen meille!

Ilmianna huoltoliike